Časté dotazy

Náplně lekcí pro jednotlivé kategorie jsou sestaveny s ohledem na přirozený vývoj dětí a s respektem k senzitivním obdobím (období vhodná pro rozvoj jednotlivých pohybových schopností). Proto prosíme o respektování nastavených věkových kategorií. Přechod v průběhu roku do starší věkové kategorie je možný pouze na naše doporučení.
Ano, zkušební lekce považujeme za samozřejmost. Po 2 zkušebních lekcích se můžete rozhodnout, zda se do programu ŠAMPION přihlásíte nebo nikoliv.
Na lekcích (všestrannost) jsou přítomni 3 – 4 trenéři. Děti tak mohu být rozděleny do malých skupin – přibližně po 5 dětech. Taková organizace lekce umožňuje intenzivní zapojení dětí do veškerých pohybových cvičení a přizpůsobení cvičení rozdílné úrovni pohybových schopností a dovedností dětí.
Za členství opravňující účastnit se všestranných lekcí se platí členský příspěvek ve výši 4 170 Kč – 4 470 Kč ročně dle věkové kategorie. Příspěvek se hradí ve 3 splátkách, se splatností v říjnu, prosinci a březnu.
Členský příspěvek se navyšuje v případě přihlášky do sportovních lekcí (plavání, bruslení, míčové hry) a sportovních táborů.
Dlouhodobé absence (déle než 1 měsíc) řešíme individuální dohodou/kompenzací. Příkladem převedení části příspěvku na jiné aktivity MSPORTS jako jsou sportovní tábory, bloky sportovních lekcí, apod.
Ano, daný pohybový program je podporován zdravotními pojišťovnami. Finanční příspěvek se pohybuje v rozmezí 500 – 2000 Kč dle Vaší zdravotní pojišťovny. Potvrzení o účasti Vašeho dítěte na pohybovém programu ŠAMPION Vám rádi připravíme.
Ano, u kategorií 4 – 5 let a 6 – 8 let provádíme vstupní a výstupní testování. Hodnocení je zaznamenáno pomocí sportovního vysvědčení. Trenéři k tomu rodičům rádi poskytnou vlastní komentář a doporučení.
Dále je dětem nabídnuta možnost zúčastnit se diagnostického dne, v rámci kterého se testují jednotlivé pohybové schopnosti a herní přehled a predikuje se tělesná výška. Výsledky v daných testech jsou porovnány v rámci vlastní databáze, a rodič tak získá informace o sportovních předpokladech dítěte, jeho silných/slabých stránkách v porovnání s vrstevníky.